Nabory archiwalne

Data publikacji: 08.02.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, działająca na terenie gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 22.02.2021 r. do 08.03.2021 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37, w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:
a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z biznesplanem w plikach programu Excel (w formacie z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF (w formacie z rozszerzeniem .pdf).

Termin naboru wniosków upływa w dniu 08.03.2021 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej

- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego podejmowanie działalności gospodarczej:

Cel ogólny LSR: I. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy

Cel szczegółowy LSR: I.1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Przedsięwzięcie: I.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 6

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) – 6

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem, w tym z:
  - obowiązującymi w ramach naboru warunkami wyboru operacji (jeżeli zostały określone) oraz

  - formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

 1. Kwalifikacje i/lub doświadczenie wnioskodawcy – 4 pkt.
 2. Wsparcie grup defaworyzowanych – 3pkt.
 3. Wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 1 pkt.
 4. Innowacyjność operacji – 4 pkt.
 5. Przedmiot operacji – 7 pkt.
 6. Gotowość do realizacji operacji – 3 pkt.
 7. Wpływ operacji na rozwój turystyki – 3 pkt.
 8. Zrównoważony rozwój obszaru LSR – 3 pkt.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem upublicznione są na stronie internetowej LGD –www.lgdbeskidgorlicki.pl w zakładce LSR 2014 -2020 oraz udostępnione w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 10.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl oraz na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl. Dodatkowo do wglądu dokumenty te wraz z LSR dostępne są w Biurze LGD: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37 w godz. od 8:00 do 16:00.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 360 000,00 zł.

Wysokość kwoty wsparcia na jedną operację (premii) wynosi 60 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Forma wsparcia – ryczałt (premia).

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o niewykonywaniu działalności gospodarczej – na formularzu udostępnionym przez LGD.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji, w szczególności:
  - oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania działalności/świadczenia usług w zakresie opisanym w biznes planie - na formularzu udostępnionym przez LGD,

  - oświadczenie o przynależności do grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy - na formularzu udostępnionym przez LGD.
 4. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku i biznesplanu z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD - na formularzu udostępnionym przez LGD.
 5. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech