Nabory archiwalne

Data publikacji: 08.02.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, działająca na terenie gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska  i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 22.02.2021 r. do 08.03.2021 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37, w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:
a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) w plikach programu Excel (w formacie z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF (w formacie z rozszerzeniem .pdf).

Termin naboru wniosków upływa w dniu 08.03.2021 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska  i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska  i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:

Cel ogólny LSR: III. Wzmocnienie kapitału społecznego i kulturowego

Cel szczegółowy LSR: III.1 Podnoszenie kompetencji kadr w zakresie organizacji kultury lub tworzenia oferty spędzania czasu wolnego

Przedsięwzięcie: III.1.1 Aktywizacja i edukacja w zakresie kultury lub spędzania czasu wolnego

Wskaźnik produktu:  Liczba szkoleń – 9

Wskaźniki rezultatu: Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem - 45 w tym 10 z grup defaworyzowanych; Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych - 40

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem, w tym z:
  - obowiązującymi w ramach naboru warunkami wyboru operacji oraz

  - formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

Warunki wyboru operacji:

 1. Operacja zakłada realizację 9 szkoleń w zakresie organizacji kultury lub tworzenia oferty spędzania czasu wolnego.
 2. Z opisu planowanej operacji oraz planowanych do osiągnięcia wartości wskaźników wynika, że w ramach realizacji 1 szkolenia zostanie przeszkolonych minimum 5 osób, w tym co najmniej 1 osoba z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy zdefiniowanych w LSR tj.
  • osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia:
   • w wieku 18-24 lat - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 6 miesięcy;
   • w wieku 25 lat i powyżej - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy;
  • osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia;
  • osoby o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia (zakończyły edukację na wykształceniu nie wyższym niż średnie ogólnokształcące lub zawodowe)
  • kobiety pozostające bez zatrudnienia;
  • osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez zatrudnienia.
 3. Operacja zakłada przeszkolenie łącznie 45 osób, w tym 10 osób z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy zdefiniowanych w LSR.
 4. Z opisu planowanej operacji oraz Oświadczenia o uczestnikach szkolenia wynika, że uczestnikami szkoleń będą mieszkańcy obszaru objętego LSR tj. gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice (gm. wiejska), Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie.
 5. Tematyka szkoleń uwzględnia również problematykę ochrony środowiska i zmian klimatycznych w procesie organizacji kultury lub tworzenia oferty spędzania czasu wolnego.

Kryteria wyboru operacji:

 1. Doświadczenie wnioskodawcy – 1 pkt.
 2. Gotowość do realizacji operacji - 3 pkt.
 3. Lokalne zasoby - 2 pkt.
 4. Lokalizacja operacji - 1 pkt.
 5. Zrównoważony rozwój obszaru LSR - 3 pkt.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem upublicznione są na stronie internetowej LGD –www.lgdbeskidgorlicki.pl w zakładce LSR 2014 -2020 oraz udostępnione w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 4.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl oraz na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl. Dodatkowo do wglądu dokumenty te wraz z LSR dostępne są w Biurze LGD: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37 w godz. od 8:00 do 16:00.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 50 000,00 zł.

Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi nie więcej niż:
a) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
b) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców,
c) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

 • podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców,
 • organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców.

Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami.
 2. Oświadczenie o uczestnikach szkolenia – na formularzu udostępnionym przez LGD.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji, w szczególności:
  - oświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji operacji finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej - na formularzu udostępnionym przez LGD.
 4. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD - na formularzu udostępnionym przez LGD.
 5. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech