Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Już jutro tj. 14.06.2017 r. rozpoczyna się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:
a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z załącznikami w plikach graficznych lub PDF.

Przypominamy, iż zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w sytuacji gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny według kryteriów wyboru operacji taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków.

Więcej informacji na:

http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/index.php/lsr-2014-2020/nabory/ogloszenie-1-2017.html

http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/index.php/lsr-2014-2020/nabory/ogloszenie-2-2017.html


 

30 czerwca 2017 rusza nabór na Bonny na Innowacje w Małopolsce w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch możliwości finansowania:

Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  • 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
  • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
  • 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.
Czytaj więcej...

Informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach działań zaplanowanych w LSR musi posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został nadany) należy składać w Powiatowym Biurze ARiMR.  W przypadku LGD „Beskid Gorlicki”, Biuro Powiatowe ARiMR przy ul. Wincentego Pola 2, 38-300 Gorlice.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów


 

Jeśli działasz na rzecz dobra innych i otoczenia, w swojej aktywności kierujesz się bezinteresownością wspierając drugiego człowieka lub znasz osobę, która jest zaangażowana społecznie, prowadzi fundację i poświęca się dla innych? Zgłoś ją już teraz do nagrody „Kryształy Soli” lub „Amicus Hominum”, której patronuje Województwo Małopolskie.

W obydwu konkursach społeczników do nagrody z terenu Małopolski można zgłaszać do 30 czerwca 2017 r.

Nie czekaj, zgłoś do nagrody organizację, którą cenisz! 

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz formularze zgłoszeniowe, dostępne tutaj: Kryształy soli; Amicus Hominum