Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" zaprasza organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”. Program Grantowy prowadzony przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulusi jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES. Przez ekonomizację rozumie się:

 • rozpoczęcie działalności statutowej odpłatnej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności statutowej odpłatnej,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zwiększenie skali/zmiana sposobu prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.

Czas trwania inicjatywy:  od 1 do 10 miesięcy.

Wysokość dofinansowania: max. 10 000 PLN (netto tzn. podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych, które odbędą się: w Gorlicach (Dom Polsko-Słowacki, Rynek 1, 38-300 Gorlice) w dniu 14 lutego 2020r.(w godz. 9:00-16:00)

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach następuje poprzez wysłanie  formularza on-line dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcukSSllegUcrqyHVRVJSO-YE_unFWWSxMV54vjnWMDSCilg/viewform

Program warsztatów obejmuje:

- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,

- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,

- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,

- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego przed spotkaniem:

http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-nowosadecki/708-granty

Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na warsztaty wymagane jest złożenie kompletu wypełnionych i podpisanych (przez upoważnione osoby) dokumentów rekrutacyjnych w imieniu podmiotu ekonomii społecznej (załączniki do niniejszego ogłoszenia).

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych lub przesłać pocztą na adres Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków).


 

Informujemy, iż w dniu 27 stycznia  br. o godz. 16:00 zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do biura LGD „Beskid Gorlicki” wpłynęło łącznie 62 wnioski, w tym:

 1. w ramach naboru 1/2020 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych – 5 wniosków;
 2. w ramach naboru nr 2/2020 w zakresie Rozwoju działalności gospodarczej - 14 wniosków;
 3. w ramach naboru nr 3/2020 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej - 26 wniosków;
 4. w ramach naboru nr 4/2020 w zakresie Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych – 0 wniosków;
 5. w ramach naboru nr 5/2020 w zakresie Rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk – 1 wniosek;
 6. w ramach naboru nr 6/2020 w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego 5 wniosków;
 7. w ramach naboru nr 7/2020 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  10 wniosków;
 8. w ramach naboru nr 8/2020 w zakresie Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi – 1 wniosek;

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie, życzymy powodzenia na dalszym etapie oceny!.


 

Przypominamy, że 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) upływa termin zakończenia naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych (Ogłoszenie 1/2020)
 2. Rozwijanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 2/2020)
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 3/2020)
 4. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych (Ogłoszenie 4/2020)
 5. Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk (Ogłoszenie 5/2020)
 6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Ogłoszenie 6/2020)
 7. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 7/2020)
 8. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (Ogłoszenie 8/2020)

Wnioski można składać do godziny 16:00.  Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 16.00 – zostaną ocenione jako niezgodne z LSR a tym samym nie będą podlegały wyborowi.

Prosimy zatem o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na złożenie wniosku.

Czekamy na Was i Wasze pomysły! 


 

Od dzisiaj tj. 13.01.2020 r. (poniedziałek) rozpoczął się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresach:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych (Ogłoszenie 1/2020)
 2. Rozwijanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 2/2020)
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej (Ogłoszenie 3/2020)
 4. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych (Ogłoszenie 4/2020)
 5. Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk (Ogłoszenie 5/2020)
 6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Ogłoszenie 6/2020)
 7. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 7/2020)
 8. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (Ogłoszenie 8/2020)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, do 27 stycznia 2020 r.

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:

 1. a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
 2. b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z biznesplanem (jeśli dotyczy) w plikach programu Excel (w formacie z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF (w formacie z rozszerzeniem .pdf)

Przypominamy, iż zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w sytuacji gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny według kryteriów wyboru operacji taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.

Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja konkursowa dostępne są
w zakładce LSR 2014-2020 - NABORY AKTUALNE.

Serdecznie zapraszamy!


 

Zapraszamy do udziału w projekcie zwłaszcza osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach!!!

To również ostatnia szansa na skorzystanie z bonu na zasiedlenie !!!

Informujemy, że formularze rekrutacyjne będą przyjmowane od 07 stycznia 2020 r. do 17 stycznia 2020 r.

Zgodnie z założeniami projektu wszyscy kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji o projekcie oraz regulamin i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH.

Zapraszamy również do kontaktu pod numerem telefonu 18 352 65 77.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech