Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Decyzją Zarządu LGD "Beskid Gorlicki" z dnia 10 października br. przyjęto Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” w celu określenia reguł stosowania logo LGD „Beskid Gorlicki” przy realizacji operacji i odpowiednio przy projektach grantowych - zadań przez Grantobiorców w ramach wdrażania LSR.

Ponadto przekazujemy też skróconą informację dotyczącą obowiązków informacyjnych Beneficjentów PROW 2014-2020 zawartych w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW - POBIERZ

Obowiązki informacyjne Beneficjentów PROW 2014-2020 - POBIERZ

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - POBIERZ

Logo LGD w pełnej wersji kolorystycznej - POBIERZ

Logo LGD w wersji achromatycznej na białym tle - POBIERZ

Logo LGD w wersji achromatycznej na czarnym tle - POBIERZ


 

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na stronie internetowej ARiMR oraz naszej stronie internetowej w zakładce: LSR 2014-2020 – Formularze wniosków, zostały udostępnione nowe wzory dokumentów dotyczących naboru wniosków, które obowiązują od 16 października 2017. Zmiany formularza wniosku dotyczą między innymi sekcji: zakres operacji, wskaźniki.  

Zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentami.


 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza nabór Kandydatów na Członków Rady Programowej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentujących sektor gospodarczy i społeczny z obszaru Gminy Gorlice oraz Gminy Biecz.

Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Członkowie Rady Programowej będący osobami prawnymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniach nad jej uchwałami przez organ uprawniony do ich reprezentowania albo przez pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady Programowej.

Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Dokumentem obowiązkowym dla osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych zgłaszających kandydatury na Członka Rady Programowej jest oświadczenie o niekaralności. Wzór oświadczenia o niekaralności dostępny jest w Biurze LGD oraz zamieszczony na stronie internetowej LGD.

Kandydat na Członka Rady Programowej nie może być powiązany z sektorem publicznym – tj. m.in. nie może być: pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, przedstawicielem władz publicznych, Członkiem Rady Sołeckiej, Członkiem Rady Gminy, Członkiem Rady Powiatu.

Dodatkowo należy złożyć stosowne dokumenty w zależności od reprezentowanego sektora:

W przypadku reprezentowania sektora gospodarczego:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

1. Wymagania obowiązkowe:
- prowadzenie działalności na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:
- zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.

W przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:

1.Wymagania obowiązkowe:
- prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze objętym  Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.

 W przypadku reprezentowania sektora społecznego:

I. Osoby prawne reprezentujące sektor społeczny:

1. Wymagania obowiązkowe:
- działanie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Wymaganiem dodatkowym dla wszystkich osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych ubiegających się o członkostwo w Radzie Programowej jest posiadanie wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader i\lub doświadczenia w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wobec czego wraz ze zgłoszeniem do kandydowania na Członka Rady należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane pracą w Radzie Programowej prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2017 roku (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Wybór Członków do Rady Programowej odbędzie się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” dnia 27 października 2017r. o godz. 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104.

Obecność Kandydatów na Członków Rady Programowej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu jest obowiązkowa.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech