Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza mieszkańców powiatu gorlickiego, potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie to skierowane jest w szczególności do osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR. 
Za grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy uznaje się:

- osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia:

 • w wieku 18 - 24 lat - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 6 miesięcy;
 • w wieku 25 lat i powyżej - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy;

- osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia;

- osoby o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia (zakończyły edukację na wykształceniu nie wyższym niż średnie ogólnokształcące lub zawodowe) – oznacza osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. Grupa ta obejmuje osoby, które zakończyły naukę na poziomie gimnazjum i poniżej, ukończyły szkoły zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe lub licea ogólnokształcące;

- kobiety pozostające bez zatrudnienia;

- osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez zatrudnienia.

Spotkanie odbędzie się w dniu  24 listopada 2017 r. (piątek) w godz. 14:00 - 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice.

W programie spotkania: 
- omówienie zasad przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy
- omówienie kryteriów wyboru operacji
- dodatkowe informacje związane z naborem
- możliwość indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!


 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 20 listopada 2017 r. ogłosiliśmy nabory wniosków w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Nabory aktualne – Ogłoszenie 7/2017, Ogłoszenie 8/2017.  

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 04.12.2017 r. do 18.12.2017 r. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77 w godz. od 8:00 do 16:00.


 

W związku z zawartym w dniu 10.11.2017 r. aneksem do umowy ramowej zmianie uległy zapisy Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym dokumentem, który znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – LSR.


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 18.11.2017 r. (tj. sobota) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 8:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Ponowna weryfikacja oceny operacji dokonanej przez Radę w związku ze złożonym protestem w ramach naboru wniosków nr 2/2017:
  - omówienie protestu złożonego w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu weryfikacji wyników oceny operacji,
  - weryfikacja wyniku oceny operacji, podjęcie uchwały.
 4. Wolne wnioski, dyskusja.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”


 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym 8.11.2017 r. zostały zaktualizowane dokumenty dotyczące oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na lata 2014-2020:

 1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach naborów wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD;
 2. Procedura oceny i wyboru operacji własnych;
 3. Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego
 4. Kryteria wyboru operacji:
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspierania współpracy między podmiotami, rozwoju rynków zbytu wraz procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru operacji w zakresie integracji i aktywizacji, ochrony dziedzictwa, rozwoju infrastruktury i promocji obszaru wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
 • Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

 Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Procedury oceny i wyboru operacji oraz Kryteria wyboru.

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi dokumentami.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech