Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 18 grudnia 2017 r. ogłosiliśmy nabory wniosków w zakresie:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie 12/2018)
  2. Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie 13/2018)
  3. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (ogłoszenie 14/2018)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Nabory aktualne.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 09.01.2018 r. do 23.01.2018 r. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77, 18/352-65-76,  512-028-092 w godz. od 8:00 do 16:00.


 

Od dzisiaj tj. 18.12.2017 r. rozpoczyna się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

  1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Ogłoszenie 9/2018)
  2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Ogłoszenie 10/2018)
  3. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (Ogłoszenie 11/2018), które:
    a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
    b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, do 5 stycznia 2018 r.

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:
a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) w plikach programu Excel (w formacie z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF (w formacie z rozszerzeniem .pdf).

Przypominamy, iż zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w sytuacji gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny według kryteriów wyboru operacji taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.

Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja dostępne są w zakładce NABORY AKTUALNE


 

UWAGA!

Przypominamy że w poniedziałek 18 grudnia 2017 roku upływa termin zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych (7/2017) oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego (8/2017). Wnioski można składać do godziny 16:00.

Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 16.00 – zostaną ocenione jako niezgodne z LSR a tym samym nie będą podlegały wyborowi.

Prosimy zatem o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na złożenie wniosku.


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkanie organizowane jest dla mieszkańców powiatu gorlickiego, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych liderów z obszaru LGD „Beskid Gorlicki”, zainteresowanych składaniem wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań polegających na organizacji  wydarzeń/inicjatyw w zakresie integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego.

Spotkanie odbędzie się w dniu  19 grudnia 2017 r. (wtorek) w godz. 14:30 - 16:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice.

W programie spotkania: 
- omówienie zasad przygotowywania wniosków o powierzenie grantu, 
- omówienie kryteriów wyboru grantobiorców, 
- dodatkowe informacje związane z naborem, 
- możliwość indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!


 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 08 grudnia 2017 r. ogłosiliśmy nabór wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań polegających na organizacji  wydarzeń/inicjatyw w zakresie integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego.

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Nabory – Nabory aktualne – Ogłoszenie 1/2018/G.  

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 22.12.2017 r. do 15.01.2018 r. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77, 18/352-65-76,  512-028-092 w godz. od 8:00 do 16:00.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech