Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 28.08.2017 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 14:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Omówienie i weryfikacja protestów złożonych w ramach naboru wniosków nr 1/2017:
  - omówienie protestów złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu weryfikacji wyników oceny operacji,
  - weryfikacja wyników oceny operacji, podjęcie uchwał.
 4. Omówienie i weryfikacja protestów złożonych w ramach naboru wniosków nr 2/2017:
  - omówienie protestów złożonych w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu weryfikacji wyników oceny operacji,
  - weryfikacja wyników oceny operacji, podjęcie uchwał.
 5. Wolne wnioski, dyskusja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki".


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” zaprasza mieszkańców powiatu gorlickiego, potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie to skierowane jest w szczególności do osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR jako osoby defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy, tj:

 • osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia: 
  - w wieku 18-24 lat - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 6 m-cy; 
  - w wieku 25 lat i powyżej - pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 m-cy;
 • osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);
 • osoby o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia (zakończyły edukację na wykształceniu nie wyższym niż średnie ogólnokształcące lub zawodowe);
 • kobiety pozostające bez zatrudnienia;
 • osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez zatrudnienia.

Spotkanie odbędzie się w dniu  29 sierpnia 2017 r. (wtorek) w godz. 14:00 - 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice.

W programie spotkania: 
- omówienie zasad przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy, 
- omówienie kryteriów wyboru operacji, 
- dodatkowe informacje związane z naborem, 
- możliwość indywidualnych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!


 

Dnia 04.08.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej, którego przedmiotem była ocenia i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2017 i nr 2/2017. Poniżej przedstawiamy wyniki przedmiotowej oceny.

1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej:

2/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej:

Protokół z posiedzenia Rady_04.08.2017


 

Oświadczenie Wnioskodawcy do wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

a) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

b) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

- umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych, albo

- skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

 potwierdzające spełnienie kryterium wyboru operacji: Doświadczenie wnioskodawcy znajduje się pod linkiem:

 Oświadczenie Wnioskodawcy


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech