Rozwijanie działalności gospodarczej, kultura, turystyka

 

 D   Dokumentacja aplikacyjna dotyczy zakresów :

- wzmocnienia kapitału społecznego;

- rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, rozwijanie działalności gospodarczej);

- wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim  objętym LSR;

- rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych;

- zachowania dziedzictwa lokalnego;

- budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

- budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych;

- promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

RODO:

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”  informuje, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020.

Wskazane na wstępie przepisy prawa stanowią konieczność  obowiązku informacyjnego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”  
w kontekście wnioskodawców/beneficjentów oraz osób fizycznych uczestniczących w projekcie, tj. pełnomocnika, osoby reprezentującej, współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, małżonka beneficjenta, małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, grantobiorcy itp.

Rodo_klauzule_19.2_LGD_Beskid_Gorlicki

Rodo_klauzule_Do listy obecności 19.2_Beskid Gorlicki

Rodo_klauzule_Do karty wkładu rzeczowego_19.2_Beskid Gorlicki

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

2) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan  - tabele finansowe (.xlsx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - tabele finansowe  - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

 • Oświadczenie (.pdf) - otwórz
 • Oświadczenie (.xlsx) - otwórz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z) 

  • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
  • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (.pdf) - otwórz
  • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
  • Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
  • Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
  • Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa - otwórz
  • Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa - otwórz
  • Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 _wykaz działek  (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 _ informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 4 _oświadczenie małżonka (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 5 _oświadczenie beneficjenta o niepozostawaniu w związku (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 6 _oświadczenie współwłaściciela o niepozostawaniu w związku (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 7_deklaracja małżonka (.pdf) - otwórz

6)  Formularz wniosku o płatność (wersja 4z i 5z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność (.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.elsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) - otwórz
 • Sprawozdanie beneficjenta z realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

 

 • Wniosek o płatność 5z (.pdf) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania 5z (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność 5z (.excel) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania 5z (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 5z (.pdf) - otwórz

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech