Zostań członkiem

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.członków zwyczajnych.
2.członków wspierających.
3.członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:  
a)    osoba fizyczna, która:
-      jest pełnoletnia,
-      spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
-      jest obywatelem polskim, lub cudzoziemcem mieszkającym na obszarze Unii Europejskiej,
-      złoży pisemną deklarację członkowską, obejmującą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
b)    osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, która:
-      działa na obszarze, którego dotyczy LSR,
-      wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
-      przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz ze wskazaniem osoby fizycznej reprezentującej tę osobę prawną w Stowarzyszeniu oraz sektora który reprezentuje,
-      złoży pisemną deklarację członkowską, obejmującą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia, a także między innymi
       wskazanie osoby fizycznej mającej reprezentować ją w Stowarzyszeniu i wskazanie sektora, który dana osoba prawna będzie
       reprezentować w Stowarzyszeniu.

Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Uchwała Zarządu w przedmiocie przyjęcia nowych członków zwyczajnych (w przedmiocie akceptacji przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego) powinna zostać podjęta w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej.

W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zwanego dalej „Walnym Zebraniem”. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1.    wybierać i być wybieranym do wybieralnych władz Stowarzyszenia.
2.    brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
3.    brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze  informacyjnym lub szkoleniowym.
4.    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
5.    wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1.    przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2.    przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także dbania o jego dobre imię.
3.    dbania o mienie Stowarzyszenia.
4.    propagowania celów Stowarzyszenia i aktywnego uczestniczenia w realizacji tych celów.
5.    regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
6.    brania udziału w Walnym Zebraniu.

Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. Jedna osoba fizyczna może reprezentować tylko jedną osobę prawną; na czas reprezentowania osoby prawnej w Stowarzyszeniu, zawieszeniu ulega członkostwo tej osoby jako osoby fizycznej.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2.    śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.
3.    uchwały Zarządu o skreśleniu członka zwyczajnego lub wspierającego z listy członków z powodu:
a)    w przypadku członków zwyczajnych:
-    nie płacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat, lub
-    nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w 3 kolejnych Walnych Zebraniach, lub
-    nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia, lub
-    działania na szkodę Stowarzyszenia,
b)    w przypadku członków wspierających:
-    nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia, lub
-    nie wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy, lub
-    działania na  szkodę Stowarzyszenia.

Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu, odwołania od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków, do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji uchwały w przedmiocie skreślenia na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

1.    Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd (uchwałą w przedmiocie akceptacji przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego) na podstawie pisemnej deklaracji obejmującej oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
2.    Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak, poprzez swojego przedstawiciela, brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3.    Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, świadczenia zadeklarowanej pomocy.
4.    Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może wnosić je jednak na zasadzie dobrowolności.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby mającej uzyskać status członka honorowego.
3.    Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4.    Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
5.    Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
6.    Pozbawienie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

Informacje na temat członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki" zawarte są w Statucie Stowarzyszenia.


Formularze deklaracji członkowskich do pobrania:

Załączniki do deklaracji:

Listy Członków Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki"

 


Składki członkowskie

Składka członkowska od osób fizycznych, przedsiębiorców, organizacji  wynosi 24 zł/rok.

Składka członkowska od Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2016 roku wynosi 0,80 zł/mieszkańca, w roku 2017 wynosi 0,90 zł/mieszkańca; począwszy od 2018 roku wysokość składki wynosi 1,00 zł/mieszkańca; liczba mieszkańców poszczególnych JST liczona na koniec ubiegłego roku kalendarzowego. Począwszy od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki wynosi 1,80 zł na mieszkańca; liczba mieszkańców poszczególnych JST liczona na dzień 31 grudnia ubiegłego roku kalendarzowego.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech