Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Ruszył nabór wniosków na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w ramach konkursu „Mecenat Małopolski”. Konkurs organizowany jest przez Małopolskę od 2004 roku. W tym roku zarząd województwa przeznaczył 2,6 mln zł na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej regionu.

Głównym założeniem konkursu „Mecenat Małopolski” jest zwiększenie udziału sektora non-profit w realizacji zapisów strategii województwa małopolskiego dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym roku organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności mogą ubiegać się o finansowe wsparcie projektów o dużych walorach artystycznych, promujące różnorodność kulturową regionu.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną przede wszystkim zadania: wzmacniające tożsamość regionalną, prezentujące dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne oraz promujące kulturę i tradycję mniejszości narodowych oraz grup etnicznych. Dofinansowanie otrzymają także inicjatywy digitalizujące dobra kultury, kreujące postawy obywatelskie i wzmacniające integrację międzypokoleniową.

Maksymalna kwota dotacji na realizowane projekty nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. Terminy składania ofert upływają w ramach I naboru 31 stycznia 2017 r., w ramach II naboru 5 czerwca br., przy czym liczy się data wypływu wniosków do urzędu.

Dokumenty do pobrania i więcej szczegółów nt. konkursu TUTAJ


 

Ruszył nabór wniosków na realizację zadań zwiększających atrakcyjność turystyczną Małopolski. W tym roku zarząd województwa przeznaczył na ten cel ponad 1,3 mln zł. Do 3 lutego o wsparcie finansowe w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące swą działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa.

To już kolejna edycja konkursu „Małopolska Gościnna”. W tym roku wsparcie mogą uzyskać zadania, które wpiszą się w jeden z trzech obszarów:

  1. Rozwój i promocja produktów turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dziedzictwa kulturowego i turystyki religijnej
  2. Realizację projektu zgłoszonego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego – „Rower czy router? – czyli socjo podłączenie”
  3. Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz działań z zakresu integracji środowisk turystycznych

Do otwartego konkursu ofert mogą stawać organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które wśród swoich celów statutowych mają zadania związane z turystyką i krajoznawstwem. Maksymalna kwota dotacji na realizowane projekty nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. Dokumenty należy złożyć w terminie do 03.02.2017 r. 

Dokumenty do pobrania i więcej szczegółów nt. konkursu TUTAJ


 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” informuje o przedłużeniu terminu przyjmowania kandydatur na Członków Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentujących sektor publiczny, gospodarczy i społeczny.

Kandydatury przyjmowane będą w terminie do dnia 01 luty 2017 r.

Czytaj więcej...

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A ogłosiła konkurs grantowy „Bank Młodych Mistrzów Sportu”. Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Chce zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej  oraz aktywnego stylu życia. Umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych, edukacyjnych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

Granty udzielane są wyłącznie na projekty których beneficjentami jest młodzież -osoby między 10, a 26 rokiem życia. Nabór potrwa do 13 lutego 2017 r.

Dokumenty do pobrania i więcej szczegółów nt. konkursu TUTAJ


 

Ruszył konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej. Oferty można składać do 22 lutego. Do rozdania jest w sumie 450 tys. zł.

W ramach ogłoszonego konkursu można składać wnioski dotyczące zadań wspierających funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie, przeciwdziałające ich wykluczeniu. Preferowane będą projekty, które są skierowane m.in. do seniorów mieszkających na wsi. Na dotację mogą też liczyć inicjatywy, które promują kształcenie ustawiczne osób starszych – w tym m.in. uniwersytety trzeciego wieku. 

Uwaga: o dotację mogą się starać projekty, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r., a zakończą nie później niż 30 listopada 2017 r. Minimalny koszt całkowity realizacji danego zadania nie może być mniejszy niż 25 tys. zł.

Dokumenty do pobrania i więcej szczegółów nt. konkursu TUTAJ


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech