Nabory archiwalne

Data publikacji ogłoszenia: 04.12.2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2018

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, działająca na terenie gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 18.12.2017 r. do 05.01.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37, w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:

a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) w plikach programu Excel (w formacie z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF (w formacie z rozszerzeniem .pdf).

Termin naboru wniosków upływa w dniu 05.01.2018 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego zachowanie dziedzictwa lokalnego:

Cel ogólny LSR: III Wzmocnienie kapitału społecznego i kulturowego

Cel szczegółowy LSR: III.2 Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie: III.2.1 Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji

Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 6

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty – 200

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem, w tym z:
  - formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,

  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

 1. Doświadczenie wnioskodawcy – 1 pkt.
 2. Gotowość do realizacji operacji - 3 pkt.
 3. Doradztwo w biurze LGD - 2 pkt.
 4. Czas realizacji operacji - 3 pkt.
 5. Lokalne zasoby - 2 pkt.
 6. Lokalizacja operacji - 1 pkt.
 7. Zrównoważony rozwój obszaru LSR - 3 pkt.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem upublicznione są na stronie internetowej LGD –www.lgdbeskidgorlicki.pl w zakładce LSR 2014 -2020 oraz udostępnione w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 9.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl oraz na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl. Dodatkowo do wglądu dokumenty te wraz z LSR dostępne są w Biurze LGD: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37 w godz. od 8:00 do 16:00.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000,00 zł.

Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi:

a) do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,
b) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
c) do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji, w szczególności:
  - oświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji operacji finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej - na formularzu udostępnionym przez LGD,

  - harmonogram realizacji operacji - na formularzu udostępnionym przez LGD.
 3. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77, 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech