Nabory archiwalne

Data publikacji: 28.01.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, działająca na terenie gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 14.02.2022 r. do 28.02.2022 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37, w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:
a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) w plikach programu Excel (w formacie z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF (w formacie z rozszerzeniem .pdf).

Termin naboru wniosków upływa w dniu 28.02.2022 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego zachowanie dziedzictwa lokalnego:

Cel ogólny LSR: III. Wzmocnienie kapitału społecznego i kulturowego

Cel szczegółowy LSR: III.2 Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie: III.2.1 Tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji

Wskaźnik produktu:  Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 9

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty - 180

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem, w tym z:
  - obowiązującymi w ramach naboru warunkami wyboru operacji oraz
  - formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

Warunki wyboru operacji:

 1. Podmiot działający w sferze kultury nie otrzymał dofinansowania z LGD w ramach PROW 2014-2020 na operację realizującą wskaźnik produktu: „Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR”.
 2. Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi:
  - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych nie więcej niż 61 135,00 zł, co stanowi nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji;

  - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców nie więcej niż 96 079,00 zł, co stanowi nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych operacji;
  - w przypadku pozostałych podmiotów nie więcej niż 96 079,00 zł, co stanowi nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

Kryteria wyboru operacji:

 1. Doświadczenie wnioskodawcy – 1 pkt.
 2. Gotowość do realizacji operacji - 3 pkt.
 3. Lokalne zasoby - 2 pkt.
 4. Lokalizacja operacji - 1 pkt.
 5. Zrównoważony rozwój obszaru LSR - 3 pkt.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem upublicznione są na stronie internetowej LGD –www.lgdbeskidgorlicki.pl w zakładce LSR 2014 -2020 oraz udostępnione w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 4.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl oraz na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl. Dodatkowo do wglądu dokumenty te wraz z LSR dostępne są w Biurze LGD: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37 w godz. od 8:00 do 16:00.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 216 179,48 EUR, co po kursie stałym 4,0 PLN/EUR stanowi 864 717,92 zł

Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi:

- w przypadku jednostki sektora finansów publicznych nie więcej niż 61 135,00 zł, co stanowi nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji;

- w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawyz dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców nie więcej niż 96 079,00 zł, co stanowi nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych operacji;

- w przypadku pozostałych podmiotów nie więcej niż 96 079,00 zł, co stanowi nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi nie więcej niż:
a) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

b) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców,
c) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
- podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców,
- organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców.

Forma wsparcia – refundacja kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji, w szczególności:
  - oświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji operacji finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej - na formularzu udostępnionym przez LGD.
 3. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD - na formularzu udostępnionym przez LGD.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech