Nabory archiwalne

Data publikacji: 04.04.2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, działająca na terenie gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.04.2022 r. do 02.05.2022 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37, w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:
a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z biznesplanem w plikach programu Excel (w formacie z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF (w formacie z rozszerzeniem .pdf).

Termin naboru wniosków upływa w dniu 02.05.2022 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej

- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego podejmowanie działalności gospodarczej:

Cel ogólny LSR: I. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy

Cel szczegółowy LSR: I.1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Przedsięwzięcie: I.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 19

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) – 19

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem, w tym z:
  - obowiązującymi w ramach naboru warunkami wyboru operacji (jeżeli zostały określone) oraz

  - formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

 1. Kwalifikacje i/lub doświadczenie wnioskodawcy – 4 pkt.
 2. Wsparcie grup defaworyzowanych – 3 pkt.
 3. Wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 1 pkt.
 4. Innowacyjność operacji – 4 pkt.
 5. Przedmiot operacji – 7 pkt.
 6. Gotowość do realizacji operacji – 3 pkt.
 7. Wpływ operacji na rozwój turystyki – 3 pkt.
 8. Zrównoważony rozwój obszaru LSR – 3 pkt.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem upublicznione są na stronie internetowej LGD –www.lgdbeskidgorlicki.pl w zakładce LSR 2014 -2020 oraz udostępnione w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 10.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl oraz na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl. Dodatkowo do wglądu dokumenty te wraz z LSR dostępne są w Biurze LGD: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37 w godz. od 8:00 do 16:00.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 305 020,24 EUR, co po kursie stałym 4,0 PLN/EUR stanowi 1 220 080,96 zł.

Wysokość kwoty wsparcia na jedną operację (premii) wynosi 60 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Forma wsparcia – ryczałt (premia).

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o niewykonywaniu działalności gospodarczej – na formularzu udostępnionym przez LGD.
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji, w szczególności:
  - oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu kwalifikacji niezbędnych do wykonywania działalności/świadczenia usług w zakresie opisanym w biznes planie - na formularzu udostępnionym przez LGD,

  - oświadczenie o przynależności do grupy defaworyzowanej ze względu na dostęp do rynku pracy - na formularzu udostępnionym przez LGD.
 4. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku i biznesplanu z wersją elektroniczną załączoną na płycie CD/DVD - na formularzu udostępnionym przez LGD.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Dokumentacja konkursowa

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech