ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA

                     

              WIRTUALNY SPACER                          KLIP FILMOWY


Zapotrzebowanie na produkty lokalne - zapraszamy do uzupełnienia ankiety

Zachęcamy Państwa do uzupełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania na produkty spożywcze, wyprodukowane z surowców pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich powiatu gorlickiego.

Produkty te wytwarzane byłyby w Centrum Przetwórstwa Lokalnego, którego utworzenie planowane jest do realizacji w ramach opracowywanej przez LGD „Beskid Gorlicki”  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020. 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w terminie do 30 listopada br..

Przejdź do ankiety


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne z zakresu opracowywania LSR - cele, przedsięwzięcia, wskaźniki

Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym z zakresu opracowywania LSR na lata 2014-2020, które odbędzie się dnia
19 listopada br. o godz. 17.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Gorlicach (sala 104).

Spotkanie poświęcone będzie tematyce celów, przedsięwzięć oraz wskaźników wdrażania LSR.


Konsultacje społeczne w zakresie opracowania celów i wskaźników realizacji LSR na lata 2014-2020 - matryca logiczna

Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki” serdecznie zaprasza do udziału w  konsultacjach społecznych w zakresie opracowania celów oraz wskaźników realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich powiatu gorlickiego.

Przedstawiamy Państwu projekt matrycy logicznej realizacji LSR jednocześnie zachęcając
do wyrażenia swojej opinii na temat zawartych w niej celów, przedsięwzięć, wskaźników produktu i rezultatu.

Opinie prosimy kierować (w formie elektronicznej) na adres e-mail: beskidgorlicki@wp.pl
do dnia 25 listopada br.

Matryca logiczna realizacji LSR - pobierz


Zaproszenie na konferencję: Determinanty rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Forum ludzi, którym się udało.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego”.

Konferencja pn. „Determinanty rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Forum ludzi, którym się udało” odbędzie się 1 grudnia br. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach.

Czytaj więcej


Bezpłatne seminaria dla kobiecych organizacji pozarządowych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie rozpoczyna realizację cyklu bezpłatnych seminariów dla kobiecych organizacji pozarządowych (m.in.KGW) lub działających na rzecz kobiet na obszarach wiejskich pt. "Babiniec II – jarmark wiedzy
i innowacji
". 

Seminaria organizowane będą w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1.

Informacja o seminariach
Program seminarium
Karta zgłoszeniowa


Ogłoszenie o naborze Członków do Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza nabór Kandydatów na Członków Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentujących sektor społeczny i gospodarczy.


Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz spełnia wymagania:


           W przypadku osób fizycznych :

           I. Wymagania obowiązkowe:

 • jest zameldowana lub mieszka na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju – tj.
  na obszarze gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie,

  II. Wymagania dodatkowe:
 • posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader,
 • posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów
  z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących
  z budżetu Unii Europejskiej,
 • ma poniżej 35 roku życia (w przypadku osób fizycznych).


  W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych:

  I. Wymagania obowiązkowe:
 • prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR

  II. Wymagania dodatkowe:
 • posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader,
 • posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów
  z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących
  z budżetu Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane pracą w Radzie Programowej prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań do biura Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”, przy ul. H. Sienkiewicza 42A, 38-300 Gorlice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2015 roku (liczy się data wpływu do biura LGD).

Dokumentem obowiązkowym dla wszystkich Kandydatów na Członków Rady Programowej jest Oświadczenie o niekaralności, którego wzór dostępny jest w biurze LGD.

Wybór członków do Rady Programowej odbędzie się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” dnia 19 listopada 2015 r. o godz.16.00
w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3.

Obecność Kandydatów na Członków Rady Programowej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu jest obowiązkowa.

Ogłoszenie o naborze Członków do Rady Programowej Stowarzyszenia LGD "Beskid Gorlicki" - pobierz


Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

na dzień 19 listopada 2015 r. (tj. czwartek) na godzinę 16:00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach (sala konferencyjna nr 104).

 

Zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad  - pobierz


Zaproszenie na spotkanie w zakresie tworzenia Inkubatora przetwórstwa lokalnego

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w zakresie tworzenia Inkubatora przetwórstwa lokalnego w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się dnia 9 listopada 2015 roku o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym
w Gorlicach, ul Biecka 3B, sala 104.

Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki” przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju obszarów wiejskich powiatu gorlickiego, która będzie realizowana  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Strategia ta przygotowywana jest przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

W miesiącach  sierpień i wrzesień  br. przeprowadzono szereg spotkań konsultacyjnych
we wszystkich gminach tworzących obszar LGD, podczas których to wielokrotnie, zarówno mieszkańcy jak i przedstawiciele samorządów, zgłaszali potrzebę stworzenia miejsca wspierającego rolników w przetwarzaniu ich produktów w wyroby gotowe do sprzedaży bezpośredniej.

Z uwagi na to iż jednym z obszarów działania LGD będzie szeroko rozumiany rynek pracy Stowarzyszenie planuje podjąć inicjatywę utworzenia na obszarze powiatu gorlickiego Inkubatora przetwórstwa lokalnego. Inkubator zapewniał będzie zaplecze techniczne (pomieszczenia, maszyny i urządzenia) oraz  wsparcie merytoryczne (kadra specjalistyczna
w zakresie technologii produkcji, dystrybucji, promocji wyrobów gotowych, specjalistyczne szkolenia) dla lokalnych rolników,
w zakresie przetwarzania ich surowców (mleko, mięso, owoce i warzywa) oraz wprowadzania ich do sprzedaży na rynku lokalnym oraz regionalnym.

W związku z planowaną inicjatywą serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym tematyce tworzenia Inkubatora przetwórstwa lokalnego, zasad sprzedaży bezpośredniej. Podczas spotkania zbierane będą informacje na temat zainteresowania działalnością Inkubatora oraz pożądanego profilu jego działalności.

Program spotkania

1. Powitanie gości.
2. Inkubatory przetwórstwa lokalnego – co to jest?,  po co się je organizuje?
3. Rola inkubatora przetwórstwa lokalnego w projekcie „ Leader „
4. Sprzedaż bezpośrednia – zmiany przepisów.
5. Formy sprzedaży i promocji produktów, budowanie marki lokalnej.
6. Dyskusja i wypełnienie ankiety.
8. Zakończenie spotkania


Diagnoza obszaru LGD - zapraszamy do uzupełnienia ankiety

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Beskid Gorlicki” do aktywnego włączenia się w proces budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 poprzez uzupełnienie ankiety dotyczącej diagnozy obszaru LSR.

Wyniki ankiety przyczynią się do budowania analizy SWOT oraz wyznaczenia kierunków rozwoju LSR dla obszaru działania LGD "Beskid Gorlicki".

Ankieta będzie aktywna do 3 listopada br.

Przejdź do ankiety