Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 11 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 
25 lipca 2014r. (piątek)  posiedzenie Rady Programowej. Posiedzenie odbędzie się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach (sala konferencyjna 104) o godz. 13:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej – pobierz


Bezpłatne szkolenie komputerowe – Certyfikat ECDL Core

Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o.- Biuro Projektu w Nowym Sączu zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL CORE dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

 •  w wieku od 25 - 64 lata,
 • zamieszkujących teren województwa małopolskiego (obszary wiejskie lub miasta
  do 50 tyś. mieszkańców),
 • bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz pracujących,
 • posiadających wykształcenie co najwyżej średnie,
 • chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

Organizator zapewnia bezpłatny udział w szkoleniu oraz egzaminie na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Core,materiały dydaktyczne, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ECDL CORE oraz Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.ecdl.dipia.pl/


Bezpłatne szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera

Firma FHU "Inwes.tor" zaprasza wszystkie osoby w wieku 50-64 lata zamieszkałe
na terenie województwa małopolskiego poza Krakowem, Tarnowem i Nowym Sączem
na bezpłatne szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera, zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ECDL.

W ramach projektu "ECDL - udany START w cyfrowy świat osób 50+" Firma oferuje m.in..:

 • 60 godzin szkolenia (podstawy obsługi komputera, MS Word, Internet),
 • pokrycie kosztów uzyskania certyfikatu,
 • zajęcia średnio 2 razy w tygodniu w formie praktycznych warsztatów,
 • 10-osobowe grupy szkoleniowe,
 • trenerów doświadczonych w pracy z osobami po 50 roku życia,
 • organizację szkolenia blisko miejsca pracy lub zamieszkania uczestników.

Więcej informacji uzyskać można w Biurze Projektu - tel. 12-350-61-96, 533-91-66-66 lub na stronie www projektu - www.inwes-tor.pl/ecdl/


Nabory wniosków o przyznanie pomocy - lipiec 2014 r.

LGD „Beskid Gorlicki” informuje, że w terminie od 7 do 21 lipca 2014 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach następujących działań:

- "Małe projekty" – nabór tematyczny

- "Odnowa i rozwój wsi"

- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania "Małe projekty"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki”
działającej na terenie gmin:
Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna,
Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Małych projektów”,tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

z zakresu naboru tematycznego:

1. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie
lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej

2) promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego przez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

7 lipca 2014 roku – 21 lipca 2014 r.


Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„Beskid Gorlicki”, miejscowość: Gorlice ul. H. Sienkiewicza 42A (Budynek BUDIMET, II piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl,Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” www.lgdbeskidgorlicki.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl,Lokalnej Grupy Działania  „Beskid Gorlicki www.lgdbeskidgorlicki.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, miejscowość: Gorlice ul. H. Sienkiewicza 42A (Budynek BUDIMET, II piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wysokość dostępnych środków w tym naborze na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu „Małych projektów” wynosi:

1) na działania z zakresu rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej - 183 821,83 zł.

2) na działania z zakresu promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła – 60 000,00 zł.


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 018/352-65-76 oraz 018/352-65 -77.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: minimalna liczba punktów, decydująca o wpisaniu projektu na listę rankingową wynosi: 13.
 

Dokumentacja konkursowa w ramach działania MAŁE PROJEKTY:


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki”
działającej na terenie gmin:
Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna,
Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu

„Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

7 lipca 2014 roku – 21 lipca 2014 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„Beskid Gorlicki”, miejscowość: Gorlice ul. H. Sienkiewicza 42A (Budynek BUDIMET, II piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl,Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl,Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” www.lgdbeskidgorlicki.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl,Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl,Lokalnej Grupy Działania  „Beskid Gorlicki www.lgdbeskidgorlicki.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, miejscowość: Gorlice ul. H. Sienkiewicza 42A (Budynek BUDIMET, II piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” wynosi 340 100,88 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” oraz pod numerem tel. (18) 352 65 77.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
- minimalna liczba punktów, decydująca o wpisaniu projektu na listę rankingową Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw wynosi: 21


Dokumentacja konkursowa w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki”
działającej na terenie gmin:
Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna,
Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu

 „Odnowy i rozwoju wsi”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

7 lipca 2014 roku – 21 lipca 2014 r.


Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„Beskid Gorlicki”, miejscowość: Gorlice ul. H. Sienkiewicza 42A (Budynek BUDIMET, II piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.


Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl,Agencji Restrukturyzacji
 i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl,Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” www.lgdbeskidgorlicki.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl,Agencji Restrukturyzacji
 i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl,Lokalnej Grupy Działania  „Beskid Gorlicki www.lgdbeskidgorlicki.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, miejscowość: Gorlice ul. H. Sienkiewicza 42A (Budynek BUDIMET, II piętro) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- Odnowy i rozwoju wsi wynosi: 1 276 002,70 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” oraz pod numerem tel. (18) 352 65 77.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
- minimalna liczba punktów, decydująca o wpisaniu projektu na listę rankingową Odnowy i rozwoju wsi wynosi: 19.


Dokumentacja konkursowa w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi":


Zaproszenie na bezpłatne szkolenia, kursy i konferencje

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach w ramach realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy organizuje bezpłatne kursy, szkolenia oraz konferencje.

Czytaj więcej...


Konkurs "Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski”

Samorząd Województwa Małopolskiego działając poprzez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego (SR KSOW) wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ogłaszają konkurs na „Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski” w 2014 r.
Konkurs realizowany będzie w dwóch kategoriach:
- gospodarstwo agroturystyczne,
- obiekt turystyki wiejskiej.

Konkurs ma na celu promocję najlepszych obiektów turystycznych działających
na terenach wiejskich Województwa Małopolskiego oraz małopolskiej wsi, jako ciekawego miejsca wypoczynku.

W konkursie mogą wziąć udział rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej z terenu Województwa Małopolskiego, którzy wyślą lub złożą osobiście do dnia 7 lipca 2014 r. wypełnioną Kartę Zgłoszeniową
wraz z dokumentacją zdjęciową gospodarstwa agroturystycznego/obiektu turystyki wiejskiej we właściwym dla miejsca prowadzenia gospodarstwa Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronach internetowych: www.zasmakujwmalopolsce.pl, www.malopolskie.ksow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w SR KSOW Województwa Małopolskiego,
osobą do kontaktu jest Pani Gabriela Kapusta, dostępna pod numerem tel. 12 6303395,
e-mail: gabriela.kapusta@umwm.pl


Konkurs "Przyjazna wieś"

przyjazna wies W konkursie na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich mogą wziąć udział beneficjenci projektów o charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego,  współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj. zatwierdzenie sprawozdania końcowego.

Prace należy składać do 11 lipca 2014 roku. Na laureatów etapu regionalnego czekają cenne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji o konkursie...