Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 30 stycznia 2018 r. (tj. wtorek) na godzinę 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 27 października 2017 r.
 4. Nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, podjęcie uchwały.
 5. Wybór uzupełniający Członka Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”:
 • Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 • Prezentacja Kandydatów na Członka Rady Programowej,
 • Wybór Członka Rady Programowej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.
 1. Omówienie postępów w procesie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Sprawy różne, wolne wnioski.
 3. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.


W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności  wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.

Zaproszenie POBIERZ


 

Przypominamy, że 15 stycznia 2018 r. (poniedziałek) upływa termin zakończenia naboru wniosków o powierzenie grantów (1/2018/G) na realizację zadań polegających na organizacji  wydarzeń/inicjatyw w zakresie integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego.

Wnioski można składać do godziny 16:00 w Biurze LGD „Beskid Gorlicki”. 


 

Od jutra tj. 09.01.2018 r. (wtorek) rozpoczyna się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

 1. Podejmowania działalności gospodarczej (ogłoszenie 12/2018)
 2. Rozwijania działalności gospodarczej (ogłoszenie 13/2018)
 3. Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (ogłoszenie 14/2018)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną, do 23 stycznia 2018 r.

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:
a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy), 
b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) w plikach programu Excel (w formacie z rozszerzeniem .xlsx) oraz w plikach PDF
(w formacie z rozszerzeniem .pdf).

Przypominamy, iż zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji w sytuacji gdy dwie lub więcej operacji uzyska w procesie oceny według kryteriów wyboru operacji taką samą liczbę punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD.

Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja konkursowa dostępne są w zakładce LSR 2014-2020NABORY AKTUALNE


 

W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 informujemy, że do biura LGD „Beskid Gorlicki” wpłynęło 28 wniosków, w tym:
- 7 wniosków w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego;
- 20 wniosków w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
-  1 wniosek w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom!


 

UWAGA WAŻNE!

Przypominamy, iż 5 stycznia 2018 roku (piątek) upływa termin zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (9/2018)
 2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (10/2018)
 3. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (11/2018), które:
  a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. 

Wnioski można składać do godziny 16:00. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 16.00 – zostaną ocenione jako niezgodne z LSR a tym samym nie będą podlegały wyborowi.

Prosimy zatem o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na złożenie wniosku.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech