Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki” wraz z partnerami projektu współpracy „Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!” zaprasza 16 czerwca br. (sobota) do udziału w Wyszehradzkim Festiwalu Kultur w Ptaszkowej.

Wyszehradzki Festiwal Kultur to impreza mająca na celu integrację ludzi, pokoleń i kultur czterech krajów przy wspólnym tańcu, muzyce i śpiewie. Festiwalowi towarzyszyć będą stoiska z dobrą kuchnią i rękodziełem, zabawy animacyjne dla dzieci i dorosłych. Na Festiwalu w Ptaszkowej obszar LGD "Beskid Gorlicki" zaprezentuje  Zespół Pieśni i Tańca Pogórzanie.

Chętnych do uczestnictwa w Festiwalu serdecznie zapraszamy!


 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” składa serdeczne podziękowania za okazane zaufanie!
Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29 maja br. Zarząd Stowarzyszenia jak i Komisja Rewizyjna pracowała będzie, w rozpoczynającej się właśnie kadencji, w niezmienionym składzie.
Dziękując za dotychczasową owocną, zgodną współpracę, wszystkich organów Stowarzyszenia szczególne wyrazy podziękowania składamy na ręce Przewodniczącego Rady Programowej - Pana Jerzego Wałęga oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pana Kazimierza Krok. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, podejmowanie nowych inicjatyw możliwym staje się dzięki wsparciu i zaangażowaniu zarówno Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej jak i Biura LGD.
U progu nowej kadencji wyrażamy nadzieję, iż dotychczasowe doświadczenie oraz współpraca pozwolą nam w jeszcze większym stopniu przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju turystyki oraz budowania pozytywnego wizerunku naszego obszaru w kraju jak i zagranicą!
Stowarzyszenie to przede wszystkim ludzie - dlatego wszystkim naszym Członkom razem, jak i każdemu z osobna, raz jeszcze serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszego aktywnego włączania się w podejmowane przez nas inicjatywy!

 
Stanisław Kaszyk
Prezes Zarządu

  


 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Harmonogram naborów wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

Projekt pn.: „Korona Sądecka dla młodych” jest realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 1 marca 2018 r.

Wartość projektu: 8 823 445,61 zł w tym dofinansowanie z UE 8 379 919,30 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 510 os. młodych (w tym 306 kobiet) zamieszkujących na terenie subregionu sądeckiego (tj. miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki oraz limanowski) poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia w określaniu realnej ścieżki zawodowej, rozwijaniu i zdobywaniu kompetencji /doświadczenia zawodowego.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, czyli osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy poniżej wymienione warunki:

 • nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Oferujemy:

 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania mających na celu identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Indywidualną i kompleksową opiekę i wsparcie doradcy i pośrednika pracy prowadzoną przez cały okres udziału danego Uczestnika w Projekcie;
 • Szkolenia;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej /pomoc de minimis/;
 • Granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy;
 • Wsparcie dla mobilności – bony na zasiedlenie;
 • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych – zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r.  – 31.01.2021 r.

Wkrótce szczegóły dotyczące rekrutacji.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech