Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.02.2018 Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 9/2018, 10/2018, 11/2018. Poniżej przedstawiamy wyniki oceny.

Nabór 9/2018 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Nabór 10/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 11/2018 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów

Protokół z posiedzenia Rady_19.02.2018


 

W dniu 21 lutego br. Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych przeprowadziła warsztat ewaluacyjny, którego celem była ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki” oraz wdrażania LSR za 2017 rok.
W warsztacie udział wzięli przedstawiciele organów LGD, tj. Zarządu, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, Członkowie LGD i ich reprezentanci, pracownicy LGD, Wnioskodawcy, pracownik sąsiedniej LGD oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Podczas warsztatu dokonano m.in. analizy sytuacji społeczno - gospodarczej obszaru LGD, realizacji działań zawartych w Planie komunikacji, stopnia osiągania wskaźników realizacji LSR i  wykorzystania budżetu oraz procedur i kryteriów wyboru operacji.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za aktywny udział i cenne uwagi.

  


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 28.02.2018 r. (tj. środa) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia, podjęcie uchwały.
  3. Omówienie zasad organizacji posiedzenia Rady Programowej.
  4. Weryfikacja zmian dokonanych we wnioskach, w stosunku do których dokonano obniżenia kwoty wsparcia, podjęcie uchwały.
  5. Sporządzenie i zatwierdzenie listy rankingowej w ramach naboru wniosków 1/2018/G.
  6. Wybór grantobiorców do finansowania w ramach naboru wniosków 1/2018/G.
  7. Sporządzenie i zatwierdzenie listy grantobiorców wybranych w ramach naboru wniosków 1/2018/G.
  8. Sporządzenie i zatwierdzenie listy grantobiorców niewybranych w ramach naboru wniosków 1/2018/G.
  9. Wolne wnioski, dyskusja.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej LGD „Beskid Gorlicki”


 

Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki” informuje, że w dniu 06 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro. Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311.

Zmienione zasady


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 19.02.2018 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”

Porządek posiedzenia Rady Programowej

Czytaj więcej...
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech