Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza nabór Kandydatów na Członków Rady Programowej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentujących sektor gospodarczy i społeczny z obszaru Gminy Gorlice oraz Gminy Biecz.

Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Członkowie Rady Programowej będący osobami prawnymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniach nad jej uchwałami przez organ uprawniony do ich reprezentowania albo przez pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady Programowej.

Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Dokumentem obowiązkowym dla osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych zgłaszających kandydatury na Członka Rady Programowej jest oświadczenie o niekaralności. Wzór oświadczenia o niekaralności dostępny jest w Biurze LGD oraz zamieszczony na stronie internetowej LGD.

Kandydat na Członka Rady Programowej nie może być powiązany z sektorem publicznym – tj. m.in. nie może być: pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, przedstawicielem władz publicznych, Członkiem Rady Sołeckiej, Członkiem Rady Gminy, Członkiem Rady Powiatu.

Dodatkowo należy złożyć stosowne dokumenty w zależności od reprezentowanego sektora:

W przypadku reprezentowania sektora gospodarczego:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

1. Wymagania obowiązkowe:
- prowadzenie działalności na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:
- zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.

W przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:

1.Wymagania obowiązkowe:
- prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze objętym  Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.

 W przypadku reprezentowania sektora społecznego:

I. Osoby prawne reprezentujące sektor społeczny:

1. Wymagania obowiązkowe:
- działanie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Wymaganiem dodatkowym dla wszystkich osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych ubiegających się o członkostwo w Radzie Programowej jest posiadanie wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader i\lub doświadczenia w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wobec czego wraz ze zgłoszeniem do kandydowania na Członka Rady należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane pracą w Radzie Programowej prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2017 roku (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Wybór Członków do Rady Programowej odbędzie się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” dnia 27 października 2017r. o godz. 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104.

Obecność Kandydatów na Członków Rady Programowej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu jest obowiązkowa.


 

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 27 października 2017 r. (tj. piątek) na godzinę 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 27 lutego 2017 r.
 4. Ustalenie składu i wybór Członków Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”: 
  - Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  - Prezentacja Kandydatów na Członków Rady Programowej, 
  - Wybór Członków Rady Programowej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
 7. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

W biurze LGD wyłożony jest do wglądu protokół z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych i Stowarzyszenie Cumulus zapraszają organizacje pozarządowe do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”.

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój  usług oferowanych przez te podmioty.

Warunki udzielania grantu:

- wysokość dofinansowania: maksymalnie 10 tys. zł;

- udział środków własnych: Wartość inicjatywy to łączna wartość grantu i środków własnych, na które mogą się składać środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, z wyłączeniem środków UE) oraz w formie wkładu rzeczowego w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości inicjatywy;

- sposób finansowania: przekazanie grantu następuje na konto Grantobiorcy po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego na realizację inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa małopolskiego w Krakowie, Operator Programu Grantowego – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, ul. Dolnych Młynów 7/6 (Operator Programu lub Nowym Sączu, Operator Programu Grantowego – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”, ul. Nawojowska 4, z wyłączeniem działalności wykluczonej z pomocy de minimis;

- składanie wniosku: za pośrednictwem platformy internetowej;

- Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w ramach MOWES Subregion Sądecki – do jednego z dwóch Operatorów: Fundacja MILA lub Stowarzyszenie Cumulus;

- czas realizacji projektu wynosi maksymalnie 7 miesięcy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych, które odbędą się w Gorlicach w dniu 12 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Rynek 2, sala 207, w godz. 9:00-16:00..

Program spotkań obejmuje:

- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego, 
- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, 
- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy, 
- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego i nadsyłanie zgłoszeń na warsztaty. Szczegółowe informacje znajdują na stronie: http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-nowosadecki/521-warsztaty-ss


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 06.10.2017 r. (tj. piątek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego skuteczności.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Ponowna weryfikacja oceny operacji dokonanej przez Radę w związku ze złożonym protestem w ramach naboru wniosków nr 1/2017: 
  - omówienie protestu złożonego w ramach naboru wniosków,
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu weryfikacji wyników oceny operacji,
  - weryfikacja wyniku oceny operacji, podjęcie uchwały.
 4. Ponowna weryfikacja oceny operacji dokonanej przez Radę w związku ze złożonymi protestami w ramach naboru wniosków nr 2/2017: 
  - omówienie protestów złożonych w ramach naboru wniosków, 
  - wnioski formalne o wykluczenie Członka Rady Programowej z udziału w dokonywaniu weryfikacji wyników oceny operacji,
  - weryfikacja wyników oceny operacji, podjęcie uchwał. 
 5. Wolne wnioski, dyskusja. 
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Beskid gorlicki”.


 

Od 25 września rozpoczęło się głosowanie w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do 13 października, każdy, kto mieszka w Małopolsce i skończył 16 lat, może oddać tylko 1 głos na dowolne zadanie ze swojego subregionu.  Do rozdysponowania jest aż 8 mln zł z budżetu województwa.

Jak głosować?

 • przez wrzucenie karty do urny w Pawilonie Historii Miasta Gorlice (gorlicki Rynek) - karty do głosowania są dostępne w Pawilonie Historii Miasta
 • przez Internet na stronie www.bo.malopolska.pl
 • za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

Wszelkie informacje o głosowaniu jak i wykaz zadań dostępne są na stronie www.bo.malopolska.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu!


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech