Nabory archiwalne

Data publikacji ogłoszenia: 30.05.2017

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, działająca na terenie gmin: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, przez: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 14.06.2017 r. do 27.06.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37, w godz. od 8:00 do 16:00, osobiście przez Wnioskodawcę lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w formie:

a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami (jeden egzemplarz dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),

b) jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z załącznikami w plikach graficznych lub PDF.

Termin naboru wniosków upływa w dniu 27.06.2017 r. o godz. 16:00.

Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej

Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla zakresu tematycznego podejmowanie działalności gospodarczej:

Cel ogólny LSR: I Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Cel szczegółowy LSR: I.1 Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw.

Przedsięwzięcie: I.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 20.

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) – 20.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zgodność operacji z LSR, tj.:
  a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
  b) zgodność z Programem, w tym z:
  - obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia oraz

  - formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,
  d) złożenie wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 2. Spełnienie kryteriów wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej wymaganej do wybrania operacji liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

 1. Kwalifikacje i/lub doświadczenie wnioskodawcy – 4 pkt.
 2. Dodatkowe miejsca pracy – 2 pkt.
 3. Wsparcie grup defaworyzowanych – 3 pkt.
 4. Wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 1 pkt.
 5. Innowacyjność operacji – 2 pkt.
 6. Przedmiot operacji – 7 pkt.
 7. Gotowość do realizacji operacji – 5 pkt.
 8. Całkowity koszt realizacji operacji – 1 pkt.
 9. Doradztwo w biurze LGD – 2 pkt.
 10. Wpływ operacji na rozwój turystyki – 3 pkt.
 11. Czas realizacji operacji – 4 pkt.

Dodatkowo kryteria wyboru operacji wraz z ich opisem upublicznione są na stronie internetowej LGD – www.lgdbeskidgorlicki.pl w zakładce LSR 2014-2020 oraz udostępnione w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 11.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl oraz na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl. Dodatkowo do wglądu dokumenty te wraz z LSR dostępne są w Biurze LGD: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 37 w godz. od 8:00 do 16:00.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 200 000,00 zł.

Wysokość kwoty wsparcia na jedną operację (premii) wynosi 60 000,00 zł.

Forma wsparcia: ryczałt (premia).

Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz załącznikami.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77, 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech