Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Projekt pn.: „Korona Sądecka dla młodych” jest realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 1 marca 2018 r.

Wartość projektu: 8 823 445,61 zł w tym dofinansowanie z UE 8 379 919,30 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 510 os. młodych (w tym 306 kobiet) zamieszkujących na terenie subregionu sądeckiego (tj. miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki oraz limanowski) poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia w określaniu realnej ścieżki zawodowej, rozwijaniu i zdobywaniu kompetencji /doświadczenia zawodowego.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, czyli osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy poniżej wymienione warunki:

 • nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Oferujemy:

 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania mających na celu identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Indywidualną i kompleksową opiekę i wsparcie doradcy i pośrednika pracy prowadzoną przez cały okres udziału danego Uczestnika w Projekcie;
 • Szkolenia;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej /pomoc de minimis/;
 • Granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy;
 • Wsparcie dla mobilności – bony na zasiedlenie;
 • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych – zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r.  – 31.01.2021 r.

Wkrótce szczegóły dotyczące rekrutacji.


 

W poniedziałek 21 maja br przedsiębiorcy i samorządowcy z  Powiatu Gorlickiego uczestniczyli w spotkaniu organizowanym we współpracy z Małopolską Agencja Rozwoju Regionalnego. Zebranie  rozpoczął Prezes Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” Stanisław Kaszyk, który podkreślił, że obecna oferta MARR S.A. daje możliwość pozyskania funduszy na różnoraką działalność, dlatego zachęcał do korzystania z tej oferty.

Doradcy MARR S.A. przedstawili działania Agencji jako instytucji wspierającej otoczenie biznesu, posiadającej ofertę dedykowaną dla przedsiębiorców, ale także dla organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych i gmin oraz omówili poszczególne obszary bezpośredniego wsparcia: finansowanie rozwoju (pożyczki na rewitalizację i efektywność energetyczną), rozwój zasobów ludzkich firm,  szkolenia i doradztwo, (możliwość dofinansowania szkoleń dzięki projektowi Małopolskie Bony Rozwojowe), opracowanie strategii zarządzania wiekiem i uzyskanie bonu na doposażenie stanowiska pracy do 5000 zł z projektu „Lider CSR zarządzanie wiekiem”, aktywne wsparcie eksportu, misje gospodarcze, doradztwo,  analizy rynków zagranicznych  i poszukiwanie partnerów handlowych, poszukiwanie i wdrażanie innowacji.

Więcej informacji na temat oferty MARR S.A. można znaleźć na stronie internetowej www.marr.pl

  


 

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” LGD "Korona Sądecka" organizuje konkurs skierowany do rodzin zarówno z obszaru: LGD „KORONA SĄDECKA” tj. z terenu gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz miasta Grybów, a także rodzin z miejscowości wchodzących w skład partnerskich LGD tj. Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego”, „Brama Beskidu”, „Beskid Gorlicki” tj. z terenu gmin: Gorlice, Biecz, Bobowa, Lipinki, Moszczenica, Sękowa,  Ropa, Uście Gorlickie, Łużna „Stobrawski Zielony Szlak” oraz Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OKO; Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OPAL ze Słowacji. 

Aby wziąć udział w konkursie należy: 

- Złożyć kartę zgłoszeniową od 16 maja do 24 maja 2018 roku (siedziba LGD „Korona Sądecka” bądź na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Regulamin

Karta zgłoszenia


 

Działając na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na dzień 29.05.2018 r. (tj. wtorek) na godzinę 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego 30 stycznia 2018 r.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Programowej.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 r.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pracy Zarządu i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Programowej.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Przeprowadzenie wyborów Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej:
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Prezesa i Członków Zarządu,
 • Wybór Prezesa Zarządu (głosowanie tajne), podjęcie uchwały,
 • Wybór Członków Zarządu (głosowanie tajne), podjęcie uchwały,
 • Zgłoszenie i prezentacja kandydatów na Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej,
 • Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały,
 • Wybór Członków Komisji Rewizyjnej (głosowanie tajne), podjęcie uchwały.
 1. Zmiany zapisów Statutu LGD „Beskid Gorlicki”, przedstawienie proponowanych zmian, dyskusja, podjęcie uchwały.
 2. Zmiany zapisów Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przedstawienie proponowanych zmian, dyskusja, podjęcie uchwały.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”.

W biurze LGD wyłożone jest do wglądu sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej, protokół z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz projekt zmian Statutu Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie składek członkowskich (24 zł). Przypominamy o nowym numerze rachunku bankowego: BGŻ BNP PARIBAS S.A  62 2030 0045 1110 0000 0427 5040 (wpłata składki z dopiskiem "składka członkowska").

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa. W przypadku niemożności wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków  prosimy o usprawiedliwienie nieobecności.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech