Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.05.2020 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 2/2020, 3/2020, 7/2020.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:

Nabór 2/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 3/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 7/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Protokół z posiedzenia Rady Programowej _25.05.2020


 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 25.05.2020 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurowcu przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej

Porządek posiedzenia Rady Programowej:

Czytaj więcej...

Przedstawiamy Państwu treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemi w Polsce, w tym zobowiązania do:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05 maja 2020 r.


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.04.2020 r. Rada Programowa LGD "Beskid Gorlicki" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny.

Nabór 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 2/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór 3/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór 5/2020 Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, 
z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nabór 6/2020 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Nabór 7/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 8/2020 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych  będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Protokół z posiedzenia Rady_29.04.2020


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech