Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” składa serdeczne podziękowania za okazane zaufanie!
Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29 maja br. Zarząd Stowarzyszenia jak i Komisja Rewizyjna pracowała będzie, w rozpoczynającej się właśnie kadencji, w niezmienionym składzie.
Dziękując za dotychczasową owocną, zgodną współpracę, wszystkich organów Stowarzyszenia szczególne wyrazy podziękowania składamy na ręce Przewodniczącego Rady Programowej - Pana Jerzego Wałęga oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pana Kazimierza Krok. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, podejmowanie nowych inicjatyw możliwym staje się dzięki wsparciu i zaangażowaniu zarówno Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej jak i Biura LGD.
U progu nowej kadencji wyrażamy nadzieję, iż dotychczasowe doświadczenie oraz współpraca pozwolą nam w jeszcze większym stopniu przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju turystyki oraz budowania pozytywnego wizerunku naszego obszaru w kraju jak i zagranicą!
Stowarzyszenie to przede wszystkim ludzie - dlatego wszystkim naszym Członkom razem, jak i każdemu z osobna, raz jeszcze serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszego aktywnego włączania się w podejmowane przez nas inicjatywy!

 
Stanisław Kaszyk
Prezes Zarządu

  


 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce LSR 2014-2020 – Harmonogram naborów wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


 

Projekt pn.: „Korona Sądecka dla młodych” jest realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 1 marca 2018 r.

Wartość projektu: 8 823 445,61 zł w tym dofinansowanie z UE 8 379 919,30 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 510 os. młodych (w tym 306 kobiet) zamieszkujących na terenie subregionu sądeckiego (tj. miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki oraz limanowski) poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia w określaniu realnej ścieżki zawodowej, rozwijaniu i zdobywaniu kompetencji /doświadczenia zawodowego.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, czyli osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy poniżej wymienione warunki:

 • nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Oferujemy:

 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania mających na celu identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Indywidualną i kompleksową opiekę i wsparcie doradcy i pośrednika pracy prowadzoną przez cały okres udziału danego Uczestnika w Projekcie;
 • Szkolenia;
 • Staże;
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej /pomoc de minimis/;
 • Granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy;
 • Wsparcie dla mobilności – bony na zasiedlenie;
 • Wsparcie dla osób niepełnosprawnych – zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r.  – 31.01.2021 r.

Wkrótce szczegóły dotyczące rekrutacji.


 

W poniedziałek 21 maja br przedsiębiorcy i samorządowcy z  Powiatu Gorlickiego uczestniczyli w spotkaniu organizowanym we współpracy z Małopolską Agencja Rozwoju Regionalnego. Zebranie  rozpoczął Prezes Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” Stanisław Kaszyk, który podkreślił, że obecna oferta MARR S.A. daje możliwość pozyskania funduszy na różnoraką działalność, dlatego zachęcał do korzystania z tej oferty.

Doradcy MARR S.A. przedstawili działania Agencji jako instytucji wspierającej otoczenie biznesu, posiadającej ofertę dedykowaną dla przedsiębiorców, ale także dla organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych i gmin oraz omówili poszczególne obszary bezpośredniego wsparcia: finansowanie rozwoju (pożyczki na rewitalizację i efektywność energetyczną), rozwój zasobów ludzkich firm,  szkolenia i doradztwo, (możliwość dofinansowania szkoleń dzięki projektowi Małopolskie Bony Rozwojowe), opracowanie strategii zarządzania wiekiem i uzyskanie bonu na doposażenie stanowiska pracy do 5000 zł z projektu „Lider CSR zarządzanie wiekiem”, aktywne wsparcie eksportu, misje gospodarcze, doradztwo,  analizy rynków zagranicznych  i poszukiwanie partnerów handlowych, poszukiwanie i wdrażanie innowacji.

Więcej informacji na temat oferty MARR S.A. można znaleźć na stronie internetowej www.marr.pl

  


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech