Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Aktualności

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” działając na podstawie § 12 Regulaminu Rady Programowej zwołuje na dzień 29.01.2018 r. (tj. poniedziałek) posiedzenie Rady Programowej.

Posiedzenie odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37 w Gorlicach, o godz. 15:00.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”

Porządek posiedzenia Rady Programowej

Czytaj więcej...

Informujemy, iż w dniu 23 stycznia  br. o godz. 16:00 zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do biura LGD „Beskid Gorlicki” wpłynęło łącznie 38 wniosków, w tym:

  • w ramach naboru 12/2018 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej – 22 wnioski;
  • w ramach naboru nr 13/2018 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej - 13 wniosków;
  • w ramach naboru nr 14/2018 w zakresie Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi  - 3 wnioski.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie.


 

Przypominamy, że 23 stycznia 2018 roku (wtorek) upływa termin zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

  1. Podejmowania działalności gospodarczej (ogłoszenie 12/2018)
  2. Rozwijania działalności gospodarczej (ogłoszenie 13/2018)
  3. Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (ogłoszenie 14/2018)

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać do godziny 16:00 w Biurze LGD „Beskid Gorlicki”. Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane do godz. 16.00 – zostaną ocenione jako niezgodne z LSR a tym samym nie będą podlegały wyborowi.

Prosimy zatem o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na złożenie wniosku.


 

W związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań polegających na organizacji  wydarzeń/inicjatyw w zakresie integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców w obszarze dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 informujemy, że do biura LGD „Beskid Gorlicki” wpłynęło 24 wnioski.

Dziękujemy Wnioskodawcom!


 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza nabór Kandydatów na Członka Rady Programowej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentujących sektor gospodarczy lub społeczny  z obszaru Gminy Lipinki.

Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Członkowie Rady Programowej będący osobami prawnymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniach nad jej uchwałami przez organ uprawniony do ich reprezentowania albo przez pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady Programowej.

Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Dokumentem obowiązkowym dla osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych zgłaszających kandydatury na Członka Rady Programowej jest oświadczenie o niekaralności. Wzór oświadczenia o niekaralności dostępny jest w Biurze LGD oraz zamieszczony na stronie internetowej LGD.

Kandydat na Członka Rady Programowej nie może być powiązany z sektorem publicznym – tj. m.in. nie może być: pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, przedstawicielem władz publicznych, Członkiem Rady Sołeckiej, Członkiem Rady Gminy, Członkiem Rady Powiatu.

Dodatkowo należy złożyć stosowne dokumenty w zależności od reprezentowanego sektora:

W przypadku reprezentowania sektora gospodarczego:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

1. Wymagania obowiązkowe:

- prowadzenie działalności na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:

- zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.

W przypadku rolników:

1. Wymagania obowiązkowe:

- prowadzenie działalności na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:

- zaświadczenie o ubezpieczeniu z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku reprezentowania sektora społecznego:

I. Osoby prawne reprezentujące sektor społeczny:

1. Wymagania obowiązkowe:

- działanie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

II. Mieszkańcy reprezentujący sektor społeczny:

1. Wymagania obowiązkowe:

- zamieszkanie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Wymagania dodatkowe:

- wiek poniżej 35 roku życia.

3. Dokumenty obowiązkowe:

- oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Wymaganiem dodatkowym dla wszystkich osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych ubiegających się o członkostwo w Radzie Programowej jest posiadanie wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader i\lub doświadczenia w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wobec czego wraz ze zgłoszeniem do kandydowania na Członka Rady należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane pracą w Radzie Programowej prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Wybór Członka do Rady Programowej odbędzie się na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” dnia 30 stycznia 2018r. o godz. 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, sala konferencyjna nr 104.

Obecność Kandydatów na Członka Rady Programowej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu jest obowiązkowa.


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech