Misja

„Beskid Gorlicki - obszar rozwiniętej turystyki dziedzictwa kulturowego, bezpieczny, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z poszanowaniem historii i różnorodności kultur, przyjazny dla mieszkańców i atrakcyjny dla turystów”.

 

KLIP FILMOWY

KARPATING

POZNAJ REGION Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

 

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 27.09.2021 r. zostały zaktualizowane dokumenty dotyczące oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na lata 2014-2020, tj.

  • Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
  • Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
  • Kryteria wyboru operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspierania współpracy między podmiotami, rozwoju rynków zbytu wraz procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
  • Kryteria wyboru operacji w zakresie integracji i aktywizacji, ochrony dziedzictwa, rozwoju infrastruktury i promocji obszaru wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów;
  • Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce LSR 2014-2020 – Kryteria wyboru.

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi dokumentami.


 

W związku z koniecznością aktualizacji zapisów w kryteriach wyboru operacji i grantobiorców zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do  zgłaszania uwag, wniosków, sugestii.

Kryteria wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz

Kryteria wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - pobierz

Kryteria wyboru operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, wspierania współpracy między podmiotami, rozwoju rynków zbytu - pobierz

Kryteria wyboru operacji w zakresie integracji i aktywizacji, ochrony dziedzictwa i promocji obszaru - pobierz

Kryteria wyboru grantobiorców – pobierz

Uwagi, wnioski, sugestie dotyczące kryteriów wyboru operacji i grantobiorców prosimy zgłaszać na formularzu – pobierz

Proponowane zmiany dotyczące załączonych dokumentów prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki” na formularzu zmian, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 września br. do godz. 15.00


 

W związku z upływem kadencji Rady Programowej Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ogłasza nabór Kandydatów na Członków Rady Programowej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” reprezentujących sektor publiczny, gospodarczy i społeczny.

Członkiem Rady Programowej może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która jest Członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

Członkowie Rady Programowej będący osobami prawnymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniach nad jej uchwałami przez organ uprawniony do ich reprezentowania albo przez pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady Programowej.

Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Dokumentem obowiązkowym dla osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych zgłaszających kandydatury na Członka Rady Programowej jest oświadczenie o niekaralności - POBIERZ

Dodatkowo należy złożyć stosowne dokumenty w zależności od reprezentowanego sektora:

W przypadku reprezentowania sektora publicznego:

1.Wymagania obowiązkowe:

- działanie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:

W sytuacji gdy reprezentantem gminy jest osoba inna niż wójt/burmistrz pełnomocnictwo wójta/burmistrza do reprezentowania Gminy w Radzie Programowej.

W przypadku reprezentowania sektora gospodarczego:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

1. Wymagania obowiązkowe:

- prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Wymagania dodatkowe: 

- wiek poniżej 35 roku życia.

3. Dokumenty obowiązkowe:

- zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.

W przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą:

1.Wymagania obowiązkowe:

- prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze objętym  Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym wskazano osoby uprawnione do reprezentacji.

 W przypadku rolników:

1. Wymagania obowiązkowe:

- prowadzenie działalności na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2. Dokumenty obowiązkowe:

- zaświadczenie o ubezpieczeniu z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku reprezentowania sektora społecznego:

I. Osoby prawne reprezentujące sektor społeczny:

1. Wymagania obowiązkowe:

- działanie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

II. Mieszkańcy reprezentujący sektor społeczny:

1. Wymagania obowiązkowe:

- zamieszkanie na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

2.Wymagania dodatkowe:

- wiek poniżej 35 roku życia.

3. Dokumenty obowiązkowe:

- oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju

Wymaganiem dodatkowym dla wszystkich osób fizycznych/przedstawicieli osób prawnych ubiegających się o członkostwo w Radzie Programowej jest posiadanie wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia Leader i\lub doświadczenia w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wobec czego wraz ze zgłoszeniem do kandydowania na Członka Rady należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Wzór oświadczenia o zamieszkaniu na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju dostępny jest w Biurze LGD oraz zamieszczony na stronie internetowej LGD- POBIERZ

Osoby fizyczne i prawne zainteresowane pracą w Radzie Programowej prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”, przy ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021 roku (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Wybór Członków do Rady Programowej odbędzie się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” dnia 27 września 2021 r.

Obecność Kandydatów na Członków Rady Programowej na Walnym Zebraniu jest obowiązkowa.

Ogłoszenie o naborze Członków do Rady Programowej LGD "Beskid Gorlicki"


 

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pt. „Chusty malowane – warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” zakładała organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim - w sumie dla grupy 90 osób.

W dniu 31 sierpnia br. w Gościńcu Dworskim w Ropie zorganizowano ostatnie - szóste warsztaty dla 15 przedstawicielek KGW  z powiatu gorlickiego. Każda z uczestniczek otrzymała niezbędne materiały, by samodzielnie wymalować i ozdobić wzorami kwiatowymi chustę. Uczestniczki nauczyły się przenoszenia wzoru na tkaninę, przygotowania farb i stanowiska pracy, malowania głównego motywu, składającego się z kwiatu róży, malowania zielonych elementów oraz drobnych kwiatów uzupełniających wzór, a także impregnowania malowanego wzoru.

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dotacji uzyskanej przez Małopolską Izbę Rolniczą z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Partnerem projektu w powiecie gorlickim było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki".

Poniżej krótka fotorelacja: 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech